Cancel

Pita Wrap

Pita Yeeros Pork

Pita Yeeros Pork

Pita bread wrap with pork yeeros, homemade tzatziki, tomato, onions and French fries
Pita Yeeros Chicken

Pita Yeeros Chicken

Pita bread wrap with chicken yeeros, mayo-mustard sauce, tomato, onions and French fries

Pita Pork Souvlaki

Pita Pork Souvlaki

Pita bread wrap with a pork skewer, homemade tzatziki, tomato, onions and French fries
Pita Chicken Souvlaki

Pita Chicken Souvlaki

Pita bread wrap with a chicken skewer, mayo-mustard sauce, tomato, onions and French fries
Pita Kebab

Pita Kebab

Pita bread wrap with a beef & lamb souvlaki (mincemeat), homemade tzatziki, tomato, onions and French fries
Pita sausage

Pita sausage

Pita bread wrap with a Greek traditional sausage, mayo-mustard sauce, tomato, onions and French fries
Veggie Pita

Veggie Pita

Pita bread wrap with French fries, homemade tzatziki, tomato, and onions

Pita Kebab Philadelphia